0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Citrus Cleaner - Čistilo na osnovi citrusa

Šifra: CG500 - 86454
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 m
KENT Citrus Cleaner je hitro in učinkovito intenzivno čistilo na osnovi izvlečkov citrusa. Čistilo hitro odstrani umazanijo in ostanke, kot so olja, maščobe, lepila z površin, brez da bi jih poškodovalo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
21,72 €
Cena brez DDV:
17,80 €
KENT Citrus Cleaner je hitro in učinkovito intenzivno čistilo na osnovi izvlečkov citrusa. Čistilo hitro odstrani umazanijo in ostanke, kot so olja, maščobe, lepila z površin, brez da bi jih poškodovalo.
 

• Visoka moč raztapljanja
• Se hitro suši in tako zagotavlja hitro čiščenja
• Prijeten vonj citrusov
• Brez kloriranih ogljikovodikov in CFC - varno za uporabo
• NE vsebuje silikonov, varno za uporabo v avtomobilskih delavnicah


Tehnični list

Video


 

Nevarno
Vsebuje: Oranžni terpeni; Izopropil alkohol
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom. Lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.  P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.