0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Speedy 500 - Močno topilo

Šifra: ACR - 34705
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Izredno močno, hitro delujoče topilo.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
16,65 €
Cena brez DDV:
13,65 €
Izredno močno, hitro delujoče topilo.
 
  • Ne pušča oljnega filma in vonja
  • Večnamensko topilo
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: Reakcijska masa etilbenzena in ksilena; Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P331 NE izzvati bruhanja. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.