0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Fresco, Jagoda

Šifra: AR - FRTN20
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Jagoda
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
3,23 €
Cena brez DDV:
2,65 €
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.

 
Pozor
Vsebuje: ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE; ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE; COUMARIN 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241 Uporabiti električno / prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo /.../, odporno proti eksplozijam. P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi). P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P370 + P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi ...P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.