0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Leak Detector - Pena za odkrivanje razpok

Šifra: LDS - 84597
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Mikro porozna pena, ki takoj odkrije mesto puščanja plinov.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
8,42 €
Cena brez DDV:
6,90 €
Mikro porozna pena, ki takoj odkrije mesto puščanja plinov. 
 
  • Biorazgradljiva
  • Varna za uporabo na večini površin
  • Hitro odkrije mesto puščanja
  • Nevnetljiva
  • Nekorozivna
 
 

Pozor
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.