0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Rust and Dirt Remover - Čistilo za odstranjevanje rje

Šifra: AK - 87841
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 1 l
Intenzivno čistilno sredstvo na osnovi anorganskih kislin z površinsko neionskimi aktivnimi delci in preprečevalci korozije.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
33,92 €
Cena brez DDV:
27,80 €

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

  • Ne vsebuje klorovodikovih kislin
  • Dobra penetracija
  • Odstranjuje trdovratno umazanijo
  • Odstranjuje alge in vodni kamen
  • Izboljšuje odpornost proti koroziji in nudi dober oprijem kasnejšim nanosom

Področja nanosa:

Afin Rust and Dirt Remover je primeren za uporabo v avtoličarskih-avtokleparskih delavnicah, mehaničnih delavnicah, avtopralnicah, ladjedelnicah, gradbeništvu, ključavničarstvu, kjer zanesljivo in enostavno odstranite korozijo, rjo, in umazanijo iz jekla, železa, kroma, nerjavečega jekla, aluminija, raznih premazov in keramičnih ploščic.

 
 
 


 
 

Nevarno

Vsebuje: Fosforjeva kislina Alkoholi, C13-C15 razvejani in linearni, etoksilirani
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje Reakcijski produkt anhidrida maleinske kisline, 2-etilheksilamina in trietanolamin.Lahko povzroči alergijski odziv.