0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Radiator Oil Emulsifier - Čistilo hladilnega sistema - odstranjevalec olja

Šifra: KROE - 84666
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Odstranjevalec olja odstranjuje oljno emulzijo iz hladilnega sistema, čisti hladilni sistem. Odstranjevalec vodnega kamna je biološko razgradljivo čistilo, ki odstrani vodni kamen z eno samo potezo na vseh standardnih avtomobilskih sistemih.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,59 €
Cena brez DDV:
13,60 €
Odstranjevalec olja odstranjuje oljno emulzijo iz hladilnega sistema, čisti hladilni sistem.
 
  • Odstranjuje ostanke olja, apnenca, korozije in umazanije
  • Zmanjšuje možnost pregretja
  • Povečuje stopnjo prenosa temperature
  • Čisti hladilni sistem, kjer druga čistila spodletijo
 
 
 


 
Nevarno
Vsebuje: Kerozen (zemeljsko olje), razžvepljen z vodikom; Nespecificirani kerozen (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena iz surovinske zmesi zemeljskega olja po obdelavi z vodikom za pretvorbo organskega žvepla do žveplovega vodika, ki se odstrani. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C9 do C16 ter z vreliščem v območju od približno 150°C do 290°C.); OKSIRAN, 2-METIL-, POLIMER Z OKSIRANOM, MONO(2-PROPILHEPTIL) ETER; Izopropil alkohol
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.