0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Aufkleber-Entferner (Aerosol) - Odstranjevalec nalepk

Šifra: CA M - 661402
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 300 ml
Odstranjevalec nalepk je namenjen za odstranjevanje trdovratnih ostankov nalepk. Odstranjuje tudi drevesno smolo in svežo, še ne posušeno barvno meglo (akril laki); lahko se uporablja na steklu, kovini, lakirani površini, foliji, lesu in drugih gladkih površinah.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,38 €
Cena brez DDV:
10,15 €
Odstranjevalec nalepk je namenjen za odstranjevanje trdovratnih ostankov nalepk. Odstranjuje tudi drevesno smolo in svežo, še ne posušeno barvno meglo (akril laki); lahko se uporablja na steklu, kovini, lakirani površini, foliji, lesu in drugih gladkih površinah.
 
 

Nevarno
Vsebuje:Ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2 % aromati (R)-p-menta-1,8-dien Ogljikovodiki C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikloalkani 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi