0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Cleaner and Spotter - Specialno čistilo

Šifra: SFC - 34691
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Profesionalna formula za odstranjevanje mastnih madežev in trdovratnih madežev na materialih in preprogah, ki se čistijo s suhim čiščenjem.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,20 €
Cena brez DDV:
10,00 €
Profesionalna formula za odstranjevanje mastnih madežev in trdovratnih madežev na materialih in preprogah, ki se čistijo s suhim čiščenjem.
 
  • Odstrani olja, maščobo, ostanke hrane, katran in mnoge druge oljne madeže
  • Odstrani žvečilne gumije s preprog in sedežev
  • Odstrani še ne posušeno lepilo znotraj vozila pri menjavi stekla
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.