0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Graffiti Entferner (Aerosol) - Odstranjevalec grafitov

Šifra: CA Z - 605614
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 400 ml
CARAMBA Odstranjevalec grafitov je posebno čistilno sredstvo za odstranjevanje grafitov, narejenih z barvami, laki in flomastri na trdne podlage (steklo, jeklo, beton...).
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,10 €
Cena brez DDV:
9,10 €

CARAMBA Odstranjevalec grafitov je posebno čistilno sredstvo za odstranjevanje grafitov, narejenih z barvami, laki in flomastri na trdne podlage, kot so steklo, jeklo, beton, plastike in na 2-K lake. 

CARAMBA Odstranjevalec grafitov je čistilo z izredno dobro močjo raztapljanja. Sestavljen je iz  organskih topil, kot so ogljikovodiki, ketoni, estri in alkoholi

 
 

Nevarno
Vsebuje: Diaceton alkohol, tehnični Butanon
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.