0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Soft Surface Cleaner - Čistilo za občutljive površine

Šifra: SSC - 86485
Blagovna znamka: Kent
Neagresivno industrijsko čistilo za občutljive površine.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
13,30 €
Cena brez DDV:
10,90 €
Neagresivno industrijsko čistilo za občutljive površine.
 
  • Čistilo dobro prepoji površino in tako enostavno odstrani umazanijo na težko dostopnih mestih
  • Večstransko uporaben proizvod – površino očisti in razmasti
  • Hitro izhlapi in ne pušča ostankov
  • Odstrani ostanke lepil, tesnil, smole, silikonskih tesnil, nikotinske madeže, itd…
  • Primerno za uporabo na večini površin, tudi plastiki
 
 

Soft Surface Cleaner, razpršilo 500 ml


Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični; ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; ogljikovodiki, C6, izoalkalni, <5% n-hekasan 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Soft Surface Cleaner, pločevinka 1 l / 10 l


Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični; ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P302+P352 PRI STIKU Z KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Soft Surface Cleaner, sod 25 l


Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični, ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan, ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.