0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Soft Surface Cleaner - Čistilo za občutljive površine

Šifra: SSC - 86485
Blagovna znamka: Kent
Neagresivno industrijsko čistilo za občutljive površine.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
13,30 €
Cena brez DDV:
10,90 €
Neagresivno industrijsko čistilo za občutljive površine.
 
  • Čistilo dobro prepoji površino in tako enostavno odstrani umazanijo na težko dostopnih mestih
  • Večstransko uporaben proizvod – površino očisti in razmasti
  • Hitro izhlapi in ne pušča ostankov
  • Odstrani ostanke lepil, tesnil, smole, silikonskih tesnil, nikotinske madeže, itd…
  • Primerno za uporabo na večini površin, tudi plastiki
  • Certifikat NSF K1 (1 l)
  • Certifikat NSF K1 (25 l)
  • Certifikat NSF K1 (razpršilo 500 ml)
 
 

Soft Surface Cleaner, razpršilo 500 ml


Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični; Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksana; Izopropil alkohol
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Soft Surface Cleaner, pločevinka 1 l / 10 l


Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikli; Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; Izopropil alkohol
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Soft Surface Cleaner, sod 25 l


Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični; Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksana
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.