0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Power Ölfleck Entferner - Odstranjevalec madežev

Šifra: CA Z - 606811
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 1 l
CARAMBA Odstranjevalec oljnih madežev je enostaven za uporabo, specialen izdelek, namenjen za vse vpojne in ne-vpojne podlage, kot so naravni in umetni kamen, glina in plovec...
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
15,01 €
Cena brez DDV:
12,30 €
CARAMBA Odstranjevalec oljnih madežev je enostaven za uporabo, specialen izdelek, namenjen za vse vpojne in ne-vpojne podlage, kot so naravni in umetni kamen, glina in plovec, estrih, klinker in keramika, pa tudi za preprogein tekstilne talne obloge. 
 
• Odstranjuje mazalna olja, motorna olja, olja za menjalnike, kot tudi kurilno olje in dizelsko gorivo iz tlakovanih pločnikov, tlakovcev, robnikov, garažnih tal, teras, dovoznih poti, balkonov, preprog itd.
• Zaradi svoje zgoščene konstrukcije deluje učinkovito tudi na močno nagnjenih površinah, kot so npr. dovozi v garaže 
  
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, < 2 % aromati; Propan-2-ol; Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksan
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Izogibajte se vdihavanju megle / hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.