0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Paint and Carbon Stripper - Odstranjevalec barve in tesnil

Šifra: AK - 87660
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 400 ml
Učinkovit odstranjevalec barve za odstranjevanje ostankov tesnil, saj, tesnilnih mas in lepil, barv, temeljnih premazov, itd. Rahlja tesnila iz sintetike, plute in različnih vlaken.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
19,76 €
Cena brez DDV:
16,20 €

Učinkovit odstranjevalec barve za odstranjevanje ostankov tesnil, saj, tesnilnih mas in lepil, barv, temeljnih premazov, itd. Rahlja tesnila iz sintetike, plute in različnih vlaken. 

  • dober oprijem tudi na vertikalnih površinah
  • ne poškoduje kovinskih površin
  • ostanek čistila lahko odstranite z vodo

Afin® Paint & Carbon Stripper se uporablja v avtomobilskih delavnicah in lakirnicah za odstranjevanje ostankov tesnil, npr. na ohišjih termostatov, dovodih zraka razdelilnikih, oljnih posodah, menjalnikih, itd.

  • za odstranjevanje usedlin saj 
  • za odstranjevanje temeljnih premazov, zaščite podvozja, ostankov barv, itd.
  • za čiščenje pištol, stojal in orodja, ki se uporablja za barvanje
  • za odstranjevanje folijskih napisov in nalepk na steklu
  • za uporabo v industriji za odstranjevanje barv, temeljnih premazov, barv in bitumna iz lesa, kovine, betona, itd.

 

 

Nevarno

Vsebuje: Cikloheksanon; Aceton; n-Butil acetat; nichtionisches Tensid
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.