0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Metal Bond 101 - Dvokomponentno lepilo-epoksi kovina

Šifra: AK - 30306
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 400 ml
AKEMI® Metal Bond 101 je tiksotropen 2-komponentni izdelek brez topil. Lepilo na osnovi epoksi smole z modificiranim poliaminskim trdilcem.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
90,04 €
Cena brez DDV:
73,80 €

Izdelek odlikujejo naslednje lastnosti:

 • Počasen čas oblikovanja skorje
 • Niansiran z AKEPOX® barvno pasto (maks. 5%), da se ujema z OEM barvo
 • Odlična točkovna lepljivost
 • Na spojih preprečuje nastanek korozije
 • Ohranjena je prvotna stopnja odpornosti proti rji
 • Manj točkovnih spojev
 • Majhno krčenje in minimalna notranja napetost v lepilni masi
 • Odlična odpornost na vremenske vplive
 • Dobra električna izolacija
 • Dobra toplotna stabilnost
 • Primerno za lepljenje substratov, občutljivih na topila, npr. polistiren, ABS itd.
 • Alternativa spajkanju s kositrom
 • Barva: sivo zelena

Področje uporabe:

AKEMI® Metal Bond 101 se uporablja kot lepilo za lepljenje jekla, aluminija in plastike, ojačane s steklenimi vlakni, npr. GFRP, CFRP itd.

 
 

Metalbond component A

Pozor
Vsebuje: 4,4'-metilendifenil diglicidil eter; Reakcijska masa 2,2'-[metilenbis(4,1-fenilenoksimetilen)]dioksirana in 2-({2-[4-(oksiran-2-ilmetoksi)benzil]fenoksi}metil)oksiran in 2,2'- [metilenbis(2,1-fenilenoksimetilen)]dioksiran Reakcijski produkti heksan-1,6-diola z 2-(klorometil)oksiranom (1:2)
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P261 Ne vdihavati hlapov. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

Metalbond component B

Nevarno

Vsebuje: formaldehidni polimer z 1,3-benzendimetanaminom in fenolom m-fenilenbis(metilamin) Fenol Benzil alkohol N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamin
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H341 Sum povzročitve genetskih okvar. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P260 Ne vdihavati hlapov. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.