0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

High Bond Adhesive - Set lepila

Šifra: HBK - 86556
Blagovna znamka: Kent
Količina: 2 x 15 ml
Strukturno lepilo za lepljenje kovine in stekla. Primerno na lepljenje vzvratnih ogledal v vozilu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
67,83 €
Cena brez DDV:
55,60 €
Strukturno lepilo za lepljenje kovine in stekla. Primerno na lepljenje vzvratnih ogledal v vozilu.
 
  • Brez posebnega pritrjevanje, začetno moč lepilo doseže v 15 do 30 sekundah
  • Lepilo doseže polno moč v 5 minutah
  • Močno lepilo, ki je odporno na vibracije in udarce
  • Pakiranje: lepilo in aktivator
 

High Bond Adhesive Part A - Lepilo


Nevarno
Vsebuje: 2-Hidroksietil metakrilat; Metakrilna kislina; Maleinska kislina 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

 

High Bond Primer Part B - Prajmer

 

Nevarno
Vsebuje: aceton 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.