0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

SF 100 - Silikonsko mazivo

Šifra: SF100 - 84517
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Na silikonu zasnovano mazivo, ki ustvari zaščitni film ter tako ščiti površino.Za zaščito notranje in zunanje plastike ter gumijastih delov, za mazanje premičnih avtomobilskih streh, za zaščito električnih delov pred vlago. Idealno za mazanje vseh delov kot so ključavnice in tečaji.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
10,86 €
Cena brez DDV:
8,90 €
Na silikonu zasnovano mazivo, ki ustvari zaščitni film ter tako ščiti površino.Za zaščito notranje in zunanje plastike ter gumijastih delov, za mazanje premičnih avtomobilskih streh, za zaščito električnih delov pred vlago. Idealno za mazanje vseh delov kot so ključavnice in tečaji.
 
  • Odbija vlago
  • Prozoren nanos
  • Ščiti barvane površine pred izgubo barve
  • Ščiti gumo pred staranjem in pokanjem
 
 

Nevarno
Vsebuje: Pentan; Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.