0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Tekchek - Indikator lukenj

Šifra: TCK - 34362
Blagovna znamka: Kent
Količina: 300 ml
Bel praškast razpršilec, ki nudi hiter in pozitiven pregled lukenj, ki prepuščajo veter, vodo in prah. Uporabi se lahko tudi za odkrivanje izgube olja ali menjalnega olja. Ko odkrije luknjico postane rjav ali črn.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
13,12 €
Cena brez DDV:
10,75 €
Bel praškast razpršilec, ki nudi hiter in pozitiven pregled lukenj, ki prepuščajo veter, vodo in prah. Uporabi se lahko tudi za odkrivanje izgube olja ali menjalnega olja. Ko odkrije luknjico postane rjav ali črn.
 
  • Določi točen kraj puščanja
  • Pokaže na puščanje motorja
  • Se enostavno spere
  • Prijazen gumi in vinilu
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.