0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Belt Dressing - Sprej za zaščito jermenov

Šifra: SBD - 86502
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Izboljšuje oprijem jermena in ga obenem tudi obnavlja. Obnovi prožnost jermena in izboljšuje moč prenosa.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
15,68 €
Cena brez DDV:
12,85 €
Izboljšuje oprijem jermena in ga obenem tudi obnavlja. Obnovi prožnost jermena in izboljšuje moč prenosa.
 
  • Trenje proizvaja smolo, ki izboljšuje oprijem jermena na jermenici
  • Odstranjuje in preprečuje ustvarjanje glazure na jermenici
  • Jermenasta vlakna in material v jermenu so zaščitena
  • Ščiti jermen pred oksidacijo ter tako podaljšuje njegovo življenjsko dobo
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični; Kolofonija
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.