0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Turbo & Premium PU Repair L.E. - Lepilo za popravilo plastike

Šifra: 86704
Blagovna znamka: Kent
Dvokomponentno poliuretansko lepilo za optimalno popravilo majhnih prask in razpok na plastiki in številnih drugih površinah.
Preberite več

Dvokomponentno poliuretansko lepilo za optimalno popravilo majhnih prask in razpok na plastiki in številnih drugih površinah.

  • Lepi večino plastike, kovino, les, itd.
  • Hitrostjo lepljenja se razlikuje glede na lepilo: 30 sekund; 1,5 minut; 3,5 minut
  • Med strjevanjem se ne sesede, zagotavlja profesionalen zaključek
  • Pakiranje v dvokomponentni kartuši 50 ml

 

Part A - Del A

Pozor

Vsebuje: Alifatski poliizocijanat

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Part B - Del B

Pozor

H319 Povzroča hudo draženje oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.