0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Diesel Anti - Wax - Nizkotemperaturni dodatek za dizelsko gorivo

Šifra: DAW1 - 86594
Blagovna znamka: Kent
Količina: 1 l
Diesel Anti-Wax je večnamenski dodatek za preventivo in čiščenje biodizelskih in dizelskih goriv.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
34,04 €
Cena brez DDV:
27,90 €
Diesel Anti-Wax je večnamenski dodatek za preventivo in čiščenje biodizelskih in dizelskih goriv.
 
  • Idealen za čiščenje dizelskih rezervoarjev 
  • Razpršuje in emulgira vodo in depozite 
  • Čisti ventile in injektorje 
  • Na voljo v pločevinki 1 liter ali 5 litrov
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: Etoksilirani alkoholi C9-C11; Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H318 Povzroča hude poškodbe oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.Samo za industrijsko in poklicno uporabo.