0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Engine Flush - Čistilo pri menjavi olja

Šifra: KEF - 86119
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Napredna tehnologija za čiščenje motorjev, menjalnikov in diferencialov. Čistilo uporabimo pred menjavo olja, saj vsebuje mazivo za ekstremne pritiske ležajev in s tem omogoča največjo možno zaščito mehanskih delov med čiščenjem.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,83 €
Cena brez DDV:
9,70 €
Napredna tehnologija za čiščenje motorjev, menjalnikov in diferencialov. Čistilo uporabimo pred menjavo olja, saj vsebuje mazivo za ekstremne pritiske ležajev in s tem omogoča največjo možno zaščito mehanskih delov med čiščenjem.
 
  • Vsebuje mazivo za ekstremne pritiske ležajev
  • Zaščiti mehanske dele med čiščenjem
  • Uporabno tako za bencinske, kot za dizelske motorje
  • Kompatibilno z vsemi motornimi olji
 
 

Nevarno
Vsebuje: Destilati (zemeljsko olje), obdelana z vodikom; alkoholi C9-11, etoksilirani 2-3 mol EO solventna nafta (nafta), lahka arom.
H319 Povzroča hudo draženje oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.  Samo za poklicno in industrijsko uporabo.