0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Petrol One Shot 2 - Dodatek bencinskemu gorivu

Šifra: POS - 84594
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Hitro čiščenje vseh delov za dovod goriva in izgorevanja. Posebej učinkovito za hitra čiščenja kot dodatek dolgotrajnim učinkom dodatka k gorivu Fuel Guard.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,47 €
Cena brez DDV:
9,40 €
Dodatek k bencinskemu gorivu Petrol One Shot 2 je posebno in učinkovito, hitro delujoče čistilo, za dopolnitev dolgoročnega čiščenja goriva z dodatkom za gorivo Fuel Guard 2. NOVA izboljšana formula v skladu z Euro 5 standardom.
 
  • Zmanjšuje škodljivost izpuhov
  • Povrne cilindrično kompresijo
  • Omogoča zmanjšano porabo goriva
  • Razprši vodo in omogoča pretok po sistemu
  • Izboljša učinkovitost motorja ter podaljša življenjsko dobo motorja
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; Alkoholi C9-11, etoksilirani 2-3 mol EO; Ogljikovodiki, C9, dišavnice 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. Samo za poklicno in industrijsko uporabo. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za industrijsko in poklicno uporabo.