0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Easy Filler Green - Standardni kit, zelen

Šifra: AK - 87113
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 1,6 kg + trdilec
Standardni kit Easy Filler Green je dvokomponentno polnilo na osnovi nenasičene posebne poliestrske smole, raztopljene v stirenu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
30,38 €
Cena brez DDV:
24,90 €

Standardni kit Easy Filler Green je dvokomponentno polnilo na osnovi nenasičene posebne poliestrske smole, raztopljene v stirenu. 

  • nizka gostota
  • enostaven premaz
  • dobre lastnosti polnjenja in netekoča konsistenca
  • zelo enostavno brušenje z dobrimi lastnosti brušenja
  • končni izgled povsem brez por
  • zelo dober oprijem na številnih podlagah, kot so železo, gola kovina, jeklo, aluminij, les, kamen in razna plastika
  • odporen na vodo, bencin, mineralna olja, razredčen lug in kisline

Standardni kit ® Easy Filler Green je namenjen profesionalcem v mehaničnih delavnicah, konstrukciji gospodarskih vozil ali v inženirski industriji za izravnavo vdolbinic in neravnih površin, zlasti na pocinkanih površinah pa tudi na drugih površinah, kot so železo, jeklo, aluminij. Zahvaljujoč zelo dobrim oprijemnim lastnostim ni potrebno brušenje zelo tankih cinkovih plasti.

Tehnični list

 

 
Nevarno
Vsebuje: Nenasičena poliestrska smola; Stiren
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H372 Škoduje slušnim organom pr i dolgot rajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.