0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Body Filler No.4 styrene free - Kit številka 4, brez stirena

Šifra: AK - 20104
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 2 kg + trdilec
Kit številka 4, brez stirena je dvokomponentno polnilo na osnovi nenasičenih poliestrskih smol, raztopljenih v vinil toluenu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
20,98 €
Cena brez DDV:
17,20 €
Kit številka 4, brez stirena se uporablja predvsem v mehaničnih delavnicah, gradnji gospodarskih vozil ali v inženirski industriji za izravnavo vdolbinic, neravnih površin. Poleg tega se izdelek lahko uporablja pri gradnji modelov ali drugih hobijih, pa tudi za lepljenje delov, izdelanih iz zgoraj omenjenih materialov, ki niso izpostavljeni izjemnim obremenitvam.
 
  • Izdelek odlikujejo naslednje lastnosti:
  • zelo dobre lastnosti nanosa zaradi kremne konsistence
  • dobre lastnosti polnjenja in netekoča konsistenca; v enem samem posegu je mogoča velika debelina sloja do 5 mm, oziroma majhna debelina sloja do 10 mm
  • hitro strjevanje (10 - 15 minut)
  • preprosto brušenje in visoke abrazivne lastnosti
  • zelo dober oprijem na kovine (železo, jeklo, aluminij), les, kamen in različne plastike (npr. trdi PVC, poliester) tudi v primeru višjih temperatur (do 100°C)
  • odporno na vodo, bencin, mineralna olja, razredčen lug in kisline
  • barva: bež
 
 
 


 
Pozor
Vsebuje: Stiren

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H373 Lahko škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storitebrez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Druge nevarnosti: Kot je dokazano, proizvod ne vsebuje nobenih organsko vezanih halogenskih spojin (AOX), nitratov, spojih težkih kovin in formaldehida.