0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plastic Filler - Kit za plastiko

Šifra: KPF - 86958
Blagovna znamka: Kent
Količina: 980 g + trdilec 20 g
Dvokomponentno polnilo, ki ga odlikuje visoka kakovost polnjenja in odlične značilnosti izravnavanja, ter značilnost lepljenja na različne podlage, predvsem na plastiko.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
27,76 €
Cena brez DDV:
22,75 €
Dvokomponentno polnilo, ki ga odlikuje visoka kakovost polnjenja in odlične značilnosti izravnavanja, ter značilnost lepljenja na različne podlage, predvsem na plastiko.
 
  • Enotna, kremasta masa
  • Se hitro strdi
  • Odličen oprijem na plastiko in kovine
 
 

Plastic Filler KPF Part A - Kit

 

Nevarno
Vsebuje: Stiren 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H372 Škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
Plastic Filler (Hardener) Part B - Trdilec
 
Pozor
Vsebuje: Dibenzoil peroksid 
H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P220 Hraniti ločeno od redukcijskih sredstev, spojin težkih kovin, kislin in alkalij. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P410 Zaščititi pred sončno svetlobo. P411 Hraniti pri temperaturi do 25°C. P420 Hraniti ločeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.