0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Poly Fibre Filler - Kit z vlakni

Šifra: AK - 30106
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 2 kg + trdilec
Kit z vlakni AKEMI® je dvokomponentno polnilo na osnovi nenasičenih poliestrskih smol s steklenimi vlakni, raztopljenimi v stirenu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
26,23 €
Cena brez DDV:
21,50 €

Izdelek odlikujejo naslednje lastnosti:

  • dobre lastnosti vlečenja zaradi prožne konsistence
  • dobre lastnosti polnjenja in netekoča konsistenca
  • popravilo majhnih lukenj (do premera pribl. 3 cm) oziroma ojačitev tankih pločevin
  • hitro strjevanje (10 - 15 minut)
  • preprosto brušenje in visoke abrazivne lastnosti
  • zelo dober oprijem na kovine (železo, jeklo, aluminij), les, kamen in različne sintetične materiale (npr. trdi PVC, poliester) tudi v primeru višjih temperatur (do 100°C).
  • odporen na vodo, bencin, mineralna olja, razredčen lug in kisline
  • barva: olivno zelena       

Kit z vlakni se uporablja predvsem v mehaničnih delavnicah, v gradnji gospodarskih vozil ali v inženirski industriji za popravilo majhnih lukenj (do premera približno 3 cm) ali za krepitev tankih pločevin. Poleg tega se izdelek uporablja pri izdelavi modelov ali drugih hobijih.

 
 
 


 
Pozor
Vsebuje: Stiren

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H373 Lahko škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.