0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Multi-Alu Filler - Alu kit

Šifra: AK - 87135
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 1,6 kg + trdilec
Posebno polnilo z aluminijevimi pigmenti in visokimi zapolnitvenimi lastnostmi, za uporabo na pocinkani pločevini in različnih kovinah.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
36,48 €
Cena brez DDV:
29,90 €

Posebno dvokomponentno polnilo z aluminijevimi pigmenti in visokimi zapolnitvenimi lastnostmi na osnovi poliesterske smole in stirena. Za uporabo na pocinkani pločevini in različnih kovinah.

  • se enostavno brusi
  • dober oprijem na kovini (železo, jeklo, aluminij), lesu, kamnu in nekaterih vrstah plastike
  • zelo dobre lastnosti zapolnjevanja
  • se hitro strdi (10-15 min)
  • odporen na vodo, bencin, mineralna olja, razredčen lug in kisline
 

 
Pozor
Vsebuje: Stiren; anhidrid maleinske kisline
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H373 Lahko škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.