0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Quickfill - Polnilec

Šifra: QFL - 34363
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Polnilec za zapolnjevanje luknjic in prask na plastičnih in kovinskih površinah.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
15,07 €
Cena brez DDV:
12,35 €
Polnilec za zapolnjevanje luknjic in prask na plastičnih in kovinskih površinah.
 
  • Hitro sušenje – 20 min
  • Prožen na plastičnih delih
  • Lahko se ga brusi
  • Ne vsebuje topil
  • Kompatibilen z vsemi standardnimi avtomobilskimi barvami
 
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: aceton 

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122 °F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje Ogljikovodiki, terpenski. Lahko povzroči alergijski odziv. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.