0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €
Priporočamo

Fuel Guard - Dodatek k gorivu

Šifra: FDD - 83970
Blagovna znamka: Kent
Edinstveno in visoko koncentrirano čistilo bencinskega in dizelskega goriva, zasnovano na maksimalnem izkoristku goriva.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
11,47 €
Cena brez DDV:
9,40 €
Edinstveno in visoko koncentrirano čistilo bencinskega in dizelskega goriva, zasnovano na maksimalnem izkoristku goriva.
 
  • Čisti sistem za vbrizgavanje in dovajanje goriva
  • Preprečuje nastajanje kondenza
  • Preprečuje zadrževanje vode v gorivu, tako da jo veže nase
  • Podaljšuje življenjsko dobo črpalki in sistemu za vbrizgavanje goriva
  • Zmanjšuje količino CO2 v izpuhu
 
 
 

Fuel Guard 2 (plastenka 250 ml) 
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; etoksilirani alkoholi C9-C11; destilati (zemeljsko olje), obdelana z vodikom; ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE 
H319 Povzroča hudo draženje oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.  Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Fuel Guard 2 (v pločevinki 5 l, v sodu 200 l) 
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; Etoksilirani alkoholi C9-C11: Destilati (zemeljsko olje), obdelana z vodikom 
H319 Povzroča hudo draženje oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzivati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpiranje z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate inče to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.