0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Turbo Gloss 2K-UHS Clearcoat 2:1 - Prozorni lak

Šifra: AK - 70601
Blagovna znamka: Akemi
Prozorni lak AKEMI® Turbo Gloss 2K-UHS 2:1 je visokokakovosten poliuretanski premaz z nizko vsebnostjo topil na osnovi akrilata, utrjenega z izocianatom.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
42,21 €
Cena brez DDV:
34,60 €

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

  • je v skladu s smernicami HOS 2004/42/EG [2004/42/2B(d)(420)]
  • visoka vsebnost trdnih snovi
  • enostaven nanos
  • odlična zanesljivost pred vplivi okolja in vremena
  • izjemno vzdrževanje svetlosti
  • nudi trajno zaščito za vozilo
  • uporaba v kombinaciji z trdilcem in razdrečilom
 
Prozorni lak AKEMI® Turbo Gloss 2K-UHS 2:1 se v glavnem uporablja za popolno ali delno barvanje v avtomobilskem in industrijskem sektorju.
 
 
 
 


 
Pozor
Vsebuje: n-butyl acetate

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. P304 + P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITEV / zdravnika. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.