0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Turbo Gloss 2K-UHS Clearcoat 2:1 - Prozorni lak

Šifra: AK - 70601
Blagovna znamka: Akemi
Prozorni lak AKEMI® Turbo Gloss 2K-UHS 2:1 je visokokakovosten poliuretanski premaz z nizko vsebnostjo topil na osnovi akrilata, utrjenega z izocianatom.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
42,21 €
Cena brez DDV:
34,60 €

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

  • je v skladu s smernicami HOS 2004/42/EG [2004/42/2B(d)(420)]
  • visoka vsebnost trdnih snovi
  • enostaven nanos
  • odlična zanesljivost pred vplivi okolja in vremena
  • izjemno vzdrževanje svetlosti
  • nudi trajno zaščito za vozilo
  • uporaba v kombinaciji z trdilcem in razdrečilom
 
Prozorni lak AKEMI® Turbo Gloss 2K-UHS 2:1 se v glavnem uporablja za popolno ali delno barvanje v avtomobilskem in industrijskem sektorju.
 
 
 
 


 
Pozor
Vsebuje: n-Butil acetat; poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H- benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]; Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl; 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304+P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.