0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Hardener for Turbo Gloss 2K-UHS Clearcoat 2:1 Fast - Trdilec za lak, hiter

Šifra: AK - 70610
Blagovna znamka: Akemi
Standardni trdilec za uporabo z lakom Turbo Gloss 2K-Clearcoat 2:1.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
44,41 €
Cena brez DDV:
36,40 €

Hitri trdilec za uporabo z lakom Turbo Gloss 2K-Clearcoat 2:1.


 

Nevarno

Vsebuje: aliphatic polyisocyanate, n-butyl acetate, hexamethylene-di-isocyanate.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITEV / zdravnika. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.