0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Hardener for Turbo Gloss 2K-UHS Clearcoat 2:1 Slow - Trdilec za lak, počasen

Šifra: AK - 70613
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 2,5 l
Počasni trdilec za uporabo z lakom Turbo Gloss 2K-Clearcoat 2:1.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
159,58 €
Cena brez DDV:
130,80 €

Standardni trdilec za uporabo z lakom Turbo Gloss 2K-Clearcoat 2:1.


 

Pozor
Vsebuje: Hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer; 2-Butoksietil acetat; Heksametilen-1,6-diizocianat
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304+P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.