0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

2K Acrylic Thinner Fast - Razredčilo hitro

Šifra: AK - 70039
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 1 l
Standardno razredčilo za uporabo z prajmer/polnilcem AKEMI Multi Talent 2K-UHS 4:1 in lakom 2K Clearcoat 2:1.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
24,77 €
Cena brez DDV:
20,30 €

Standardno razredčilo za uporabo z  polnilom Multi Talent 2K-UHS 4:1 in lakom 2K Clearcoat 2:1.


 

Nevarno

Vsebuje: xylene, n-butyl acetate, ethyl acetate, ethylbenzene

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrste izpostavljenosti: vdihavanje / inhalacija. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P260 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITEV / zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.