0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Acrylic Thinner Normal - Razredčilo standardno

Šifra: AK - 70042
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 1 l
Standardno razredčilo za uporabo z prajmer/polnilcem AKEMI Multi Talent 2K-UHS 4:1 in lakom 2K Clearcoat 2:1.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
24,77 €
Cena brez DDV:
20,30 €

Standardno razredčilo za uporabo z  polnilom Multi Talent 2K-UHS 4:1 in lakom 2K Clearcoat 2:1.


 

Nevarno
Vsebuje: reakcijska masa etilbenzola in ksilola; n-Butil acetat; Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z destilacijo aromatskih frakcij. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C8 do C10 ter z vreliščem v območju od približno 135°C do 210°C.)
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P260 Ne vdihavati hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304+P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.