0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

04 Powerful stain remover - Odstranjevalec trdovratne umazanije

Šifra: NC - 04-750
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 750 ml
Zelo hitro in učinkovito odstrani vse madeže na različnih vrstah materialov. Njegova sestavina odstranjuje trdovratno umazanijo in preprečuje njeno nadaljnje nalaganje.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
21,36 €
Cena brez DDV:
17,51 €
Zelo hitro in učinkovito odstrani vse madeže na različnih vrstah materialov. Njegova sestavina odstranjuje trdovratno umazanijo in preprečuje njeno nadaljnje nalaganje. Učinkovito deluje na površinah kot so umetno usnje, vinil, tkanine, tekstilni šivi, prevleke, platno, ponjave, silikonska tesnila.  
 
-          Oblika: tekočina  
-          Barva: svetlo rumena  
-          pH: 12,5 
-          Gostota: 1,05
 

Nevarno
Vsebuje: natrijev hipoklorit   
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P260 Ne vdihavati prahu ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.