0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

04 Remover Concentrated Formula - Odstranjevalec trdovratne umazanije, koncentrirana formula

Šifra: NC - 04-05
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 5 l
Zelo hitro in učinkovito odstrani vse madeže na različnih vrstah materialov. Njegova sestavina odstranjuje trdovratno umazanijo in preprečuje njeno nadaljnje nalaganje.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
83,28 €
Cena brez DDV:
68,26 €
Zelo hitro in učinkovito odstrani vse madeže na različnih vrstah materialov. Njegova sestavina odstranjuje trdovratno umazanijo in preprečuje njeno nadaljnje nalaganje. Učinkovito deluje na površinah kot so umetno usnje, vinil, tkanine, tekstilni šivi, prevleke, platno, ponjave, silikonska tesnila. 
 
 -          Oblika: tekočina 
 -          Barva: rumena 
 -          pH: 12,5 
 -          Gostota: 1,22

Nevarno
Vsebuje: natrijev hipoklorit (CAS: 7681-52-9, EC: 231-668-3, Indeks: 017-011-00-1) 
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P260 Ne vdihavati prahu / meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.