0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Alu Fill - Kit za aluminij

Šifra: KAFT - 83342
Blagovna znamka: Kent
Količina: 1,1 l
Kit za aluminij je fin, visoko zmogljiv, dvokomponentni poliesterski kit, ki vsebuje 15% aluminija. Primeren za vidne površine, kot so pokrov motorja in streha avtomobila.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
40,26 €
Cena brez DDV:
33,00 €
Kit za aluminij je fin, visoko zmogljiv, dvokomponentni poliesterski kit, ki vsebuje 15% aluminija. Primeren za vidne površine, kot so pokrov motorja in streha avtomobila.
 
  • Se hitro suši
  • Zasnovan na osnovi mehkih smol
  • Lahko se ga barva z vsemi barvnimi sistemi
  • Uporabljamo ga lahko na večjih površinah, brez strahu da bi se kit posedel
  • Možno brušenje 20-30 min po nanosu, pri temperaturi 20° C

Alu Fill Part A - Kit

 

Nevarno
Vsebuje: Stiren 
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H372 Škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. H403+H235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
Alu Fill (Hardener) Part B - Trdilec

Pozor
Vsebuje: Dibenzoil peroksid 
H242 Segrevanje lahko povzroči požar. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. P202 Ne uporabljati, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P411+P235 Hraniti pri temperaturi do 25°C. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.