0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Hochleistungs Schweißschutz (Aerosol) - Zaščita pred iskrečimi delci pri varjenju

Šifra: CA Č - 60308505
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
Zaščita pred iskrečimi delci pri varjenju, preprečuje poškodbe površine.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
13,18 €
Cena brez DDV:
10,80 €
Zaščita pred iskrečimi delci pri varjenju, preprečuje poškodbe površine.
  • Ščiti površino
  • Nevnetljivo
  • Nevnetljiv pogonski plin za varno varjenje 
  • Optimalna uporaba za varjenje na jeklu, aluminiju in nerjavečem jeklu
  • Testirano po DIN 8572

 

Pozor

Vsebuje: 2-metilizotiazol3(2H)-on
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina/meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.