0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Hochleistungs Silikon-Spray (Aerosol) - Silikonska mast z NSF certifikatom

Šifra: CA Č - 6103051
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
Večnamensko mazivo in sredstvo za nego kovine, plastike in gume.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
10,37 €
Cena brez DDV:
8,50 €
Večnamensko mazivo in sredstvo za nego kovine, plastike in gume.
  • Primerno za uporabo v živilsko predelovalni industriji 
  • Enostaven nanos
  • Podmazujein neguje
  • Temperaturna obstojnost od -30°C do 200°C
  • Brezbarvna in brez vonja, ne pušča madežev
  • Visoka vodoodpornost preprečuje neželeno zaledenitev
  • Izpolnjuje NSF kategorijo H2 za čistila (NSF Reg. št. 142272)

 

Nevarno

Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, < 5 % n-heksan; Pentan; Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 P261 P271 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv.