0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Hochleistungs Bremsen-Service-Spray (aerosol) - Keramična mast

Šifra: CA Č - 60158605
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
Hochleistungs Bremsen-Service-Spray je posebno mazivo za vzdrževanje zavor.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
19,64 €
Cena brez DDV:
16,10 €
Hochleistungs Bremsen-Service-Spray je posebno mazivo za vzdrževanje zavor. Predhodno pčistite površino, npr. z Caramba Intensive Brake Cleaner. Pločevinko močno pretresite, dele dobro posušite z razpršilom in pustite, da se posuši.
  • Temperaturno obstojna do +1.400°C
  • Izjemna mazljivost (vrednost VKA: 2.600N)
  • Primerno za ABS zavore in ESP
  • Ne kaplja in ni prevodna
  • Učinkovita zaščita pred korozijo
  • Trajno odpornq na brizganje in slano vodo
  • Brez kislin in silikona

 

Nevarno

Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani (R)-p-menta-1,8-dien Ogljikovodiki, C6, izoalkani, < 5 % n-heksan; Benzolsulfonsäuren, di-C10-14-alkilni derivati, kalcijeve soli
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 P210 Hraniti zunaj dosega otrok. P211 P251 P261 P271 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.