0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Galvapro - Cink sprej

Šifra: GVK - 34547
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Proizvedeno posebno za zaščito raznih okvirjev. Razpršilo naredi galvansko prevleko. Razvit za široko paleto galvanskih del in združljivost z vodilnimi barvnimi sistemi. Popolnoma se posuši v 30 minutah.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
13,05 €
Cena brez DDV:
10,70 €
Proizvedeno posebno za zaščito raznih okvirjev. Razpršilo naredi galvansko prevleko. Razvit za široko paleto galvanskih del in združljivost z vodilnimi barvnimi sistemi. Popolnoma se posuši v 30 minutah.
 
  • Dobra prevodnost
  • Odlična proti-korozijska zaščita
  • Rok uporabe 24 mesecev
  • Lahko se ga prebarva v 30 sekundah
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: ksilen, mešani izomeri
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in ledvicam in jetrom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/Inhalacija. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje 2-Butanon oksim. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.