0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Primer DC – Prajmer za tik

Šifra: KPDC250 - 86532
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Prajmer DC je eno komponentni prajmer za predhodno pripravo različnih površin pred lepljenjem in tesnjenjem z izdelki KENT.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
32,03 €
Cena brez DDV:
26,25 €
Prajmer DC je eno komponentni prajmer za predhodno pripravo različnih površin pred lepljenjem in tesnjenjem z izdelki KENT.
 

 
Nevarno
Vsebuje: Toluen; Ksilen; Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700; 3-Aminopropiltrietoksisilan  
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H312+H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje uporabiti: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.