0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

MS Prep - Prajmer

Šifra: MSP - 83748
Blagovna znamka: Kent
Količina: 100 ml
Posebno sredstvo za izboljšanje vezivne moči MS polimerov na surovi ali barvani kovini, aluminiju, steklu.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
25,38 €
Cena brez DDV:
20,80 €
Posebno sredstvo za izboljšanje vezivne moči MS polimerov na surovi ali barvani kovini, aluminiju, steklu.
 
 
 
 
 

Nevarno
Vsebuje: ALKANES, C7-10-ISO tetra-n-butoksititanij; Toluen 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.