0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Spot Primer - Prajmer v razpršilu

Šifra: AK - 90242
Blagovna znamka: Akemi
Univerzalni, hitro sušeči eno komponentni temeljni premaz s pršilno šobo, ki ima odlične lastnosti prekrivanja ter ščiti pred korozijo. Uporaba z barvami na vodni osnovi in ​​barvami, ki vsebujejo topila.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
21,96 €
Cena brez DDV:
18,00 €

Univerzalni, hitro sušeči eno komponentni temeljni premaz s pršilno šobo, ki ima odlične lastnosti prekrivanja ter ščiti pred korozijo. Uporaba z barvami na vodni osnovi in ​​barvami, ki vsebujejo topila.

  • odpornost na antisilikonske razmaščevalce
  • zelo dobre zapolnitvene lastnosti
  • hitro sušenje
  • dobre protikorozijske lastnosti
  • odličen oprijem na jeklo, aluminij, poliestrske kite, različne vrste plastike
  • lahko se uporabi pred nanosom barve na vodni ali topilni osnovi
  • na voljo v treh barvah

 

 

 

Nevarno
Vsebuje: Aceton; n-Butil acetat; 2-Metoksi-1-metiletil acetat
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje 4-morpholinecarbaldehyde. Lahko povzroči alergijski odziv. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.