0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plastic Adhesion Promoter - Prajmer za plastiko

Šifra: PAP - 85828
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Enokomponenten prajmer za plastiko, pripravljen za uporabo, ki se ga lahko nanese na večino avtomobilske plastike ter plastičnih delov v gospodinjstvu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
13,79 €
Cena brez DDV:
11,30 €
Enokomponenten prajmer za plastiko, pripravljen za uporabo, ki se ga lahko nanese na večino avtomobilske plastike ter plastičnih delov v gospodinjstvu. 
 
  • Izboljša oprijem barve, lepil ali tesnilnih sredstev na večino avtomobilske in gospodinjske plastike
  • Se hitro suši
  • Prozorne barve
 
 

Nevarno 
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana; reakcijska masa etilbenzena in ksilena; hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne  leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.