0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Hardener for Multi Talent 2K-UHS Filler 4:1- Trdilec za prajmer, standardni

Šifra: AK - 70506
Blagovna znamka: Akemi
Standardni trdilec za uporabo z prajmer/polnilom Multi Talent 2K-UHS Filler 4:1.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
17,08 €
Cena brez DDV:
14,00 €

Standardni trdilec za uporabo z prajmer/polnilom Multi Talent 2K-UHS Filler 4:1.


 

Pozor
Vsebuje: Hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer; n-butil; acetat reakcijska masa etilbenzola in ksilola; benzen, 2,4-diizocianato-1-metil-,homopolimer; 4-toluensulfonil izocianat
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.