0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plastic Prep - Prajmer za plastiko

Šifra: KPP - 34699
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Visoko kvalitetno čistilo,ki poveča oprijem premazanih sredstev na večini plastike. Je učinkovito topilo za uporabo v profesionalnih delavnicah pri odstranjevanju silikona, voska in ostankov različnih maziv.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
14,46 €
Cena brez DDV:
11,85 €
Visoko kvalitetno čistilo,ki poveča oprijem premazanih sredstev na večini plastike. Je učinkovito topilo za uporabo v profesionalnih delavnicah pri odstranjevanju silikona, voska in ostankov različnih maziv.
 
  • Čisti globinsko 
  • Se hitro spira
  • Podaljša življenjsko dobo plastičnih delov avtomobila
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana; Izopropil alkohol aceton
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.