0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plaz Tex Black - Strukturna barva, črna

Šifra: PTB - 86735
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Omogoča izdelavo kopije plastičnih delov, armaturnih plošč in odbijačev.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
26,54 €
Cena brez DDV:
21,75 €
 
Omogoča izdelavo kopije plastičnih delov, armaturnih plošč in odbijačev. 
  • Groba barva
  • Se hitro suši
  • Ujema se z večino OEM premazov npr.: Ford, Renault, novejše različice Toyote, in ostali
 

 
Nevarno
Vsebuje: Ksilen 3- (izodeciloksi) propilamonijev acetat kloroalkani, C14-17
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H362 Lahko škoduje dojenim otrokom. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.