0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

PRIMER 4518 - Prajmer za prolipropilen

Šifra: SABA - SP4518
Blagovna znamka: Saba
Količina: 290 ml
SABA Primer 4518 je eno komponenten prajmer za pripravo površin iz polipropilena, npr. MonoPan® and Twintex®.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
30,50 €
Cena brez DDV:
25,00 €

SABA Primer 4518 je eno komponenten prajmer za pripravo površin iz polipropilena, npr. MonoPan® and Twintex®.

- Čas sušenja: 15 minut
- Čas odprtja: 30 minut
- Prekrivanje: cca 100 g/m²

 

Nevarno

Vsebuje: Ksilen (zmes izomerov); etilbenzen
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H312 + H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom  pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P370 + P378  Ob požaru: Za gašenje se uporabi CO2, gasilni prah ali razpršen vodni curek. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.