0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

ETCH Primer - ETCH prajmer

Šifra: ETCH - 83270
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
ETCH prajmer je enokomponentni prajmer, ki ga uporabimo na surovih kovinskih površinah za izboljšanje oprijema barve, ter preprečevanje rjavenja. Namenjen je za zaščito kovine pred nanosom barve in za zaščito na tesnilnih mestih pred nanosom tesnila. Uporaben na površinah kot so: jeklo, aluminij, galvanizirano in pocinkano jeklo, vse posušene barvane površine, polnila iz poliestra in GRP.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
29,71 €
Cena brez DDV:
24,35 €
ETCH prajmer je enokomponentni prajmer, ki ga uporabimo na surovih kovinskih površinah za izboljšanje oprijema barve, ter preprečevanje rjavenja. Namenjen je za zaščito kovine pred nanosom barve in za zaščito na tesnilnih mestih pred nanosom tesnila. Uporaben na površinah kot so: jeklo, aluminij, galvanizirano in pocinkano jeklo, vse posušene barvane površine, polnila iz poliestra in GRP.
 
  • Ne vsebuje kroma
  • Se zelo hitro suši
  • Antikoroziven
 
 

Nevarno
Vsebuje: Butanol; Ksilen 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. Samo za poklicno in industrijsko uporabo