0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Spot Primer - Prajmer

Šifra: SPB - 86334
Blagovna znamka: Kent
Hitro sušeč univerzalni prajmer za manjša popravila.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
14,82 €
Cena brez DDV:
12,15 €
Hitro sušeč univerzalni prajmer za manjša popravila.
 
  • Se hitro suši
  • Odličen oprijem
  • Enostavna uporaba
  • Dobra fleksibilnost in trdnost
  • Na voljo v sivi in črni barvi
 
Količina: 400 ml
 
 

Nevarno
Vsebuje: Aceton 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suha ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.